ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ફોર આસિસ્ટ્ન્ટ પ્રોફેસર

[યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત]
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, વડોદરા.
 
Important Dates - GSET 2022
Date of Examination
06 November 2022
Fee Collection (Step 1) and
Online Registration (Step 2)
28 August 2022
to 29 September 2022
Duration of Examination 3 Hour (09:30 A.M. to 12:30 P.M.)
Timing of Examination Paper I - 1 Hour (09.30 am to 10.30 am)
Paper II - 2 Hour (10.30 am to 12.30 pm)

https://www.gujaratset.in/index.php?lang=en

 

Gujarat State Eligibility Test (GSET) - Question Papers (2002 to 2019)

Question papers