ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,

બ્લોક નં. ૨, પહલે ો માળ, કમમયોગી ભવન, સેક્ટર – ૧૦, ગાંધીનગર

 

 

Department   SPORTS, YOUTH and CULTURAL ACTIVITIES DEPARTMENT

Post               મદદનીશ ગ્રંથપાલ (assistant Librarian)

No of posts   ૩૭ posts

Pay Scale       Rs.19950/- Fix Pay

Age                18 To 38 Year

 

last date of application is 30/06/2022 23:59:00